Populære innlegg

4 april, 2013 Publisert av admin Publisert i Nyheter

Litt om pensjon.

Nyttig om pensjon – oppdatert juli 2012

Vedlagt kan en lese om DSO sitt svar til et tabellønnet medlem på en flyttbar innretning. Svaret kan være nyttig info også til andre medlemmer. I regnestykkene kan en legge inn sine egne tall. Pensjon er komplisert og det kan være en rekke andre forhold som kan spille inn. Dette er hovedregelverket slik som DSO tolker det.

Full ordinær sjømannspensjon for overordnede er fra 1/5 2012 på kr. 269035 fra 60 til 67 år. Dersom du skal ta ut sjømannspensjonen mellom 60 og 62 må du erklære at du avslutter aktiv tjeneste til sjøs. Men du kan tjene som f.eks. vikar tre månedslønner per år. Husk å sjekk med Pensjonstrygden for sjømenn om du nærmer deg slike grenser. På land kan du jobbe full jobb og ta ut sjømannspensjon fra du er 60. På sjøen kan du ta ut sjømannspensjon fra du er 62 og jobbe full tid som sjømann.

Dersom du har tatt ut sjømannspensjonen etter at du ble 60 år og har jobbet tre av de siste 5 årene på sjøen så har du rett på det aldersbestemte tillegget til sjømannspensjonen, som for de som er født i årene 1952 til 1954 er på 11%. For deg vil da pensjonen bli, forutsatt full sjømannspensjon og at du fra du er 60 til 67 ikke tjener mer per år på land og sjø enn 2 G  (79216 x 2 = 158432), kr.269035 x 1,11 = kr. 298629. 2G begrensningen gjelder kun det aldersbestemte tillegget.

Du har i tillegg rett til den tariffpensjonen (Norges Rederiforbunds Tjenestepensjonsordning) som du i Dolphin har vært med i siden 1997.(Ordningen ble for riggområdet (DSO) tariffestet med opptjening fra 1. januar 1994). Forutsatt 17 års opptjening vil du da få fra denne ordningen når du blir 60: Årslønn (iht tabellønn) 664617 x 0,6 = 398770 minus ordinær sjømannspensjon 269035 = 129735 ( 30 års opptjening). Men du har bare 17 års opptjening og må dele på 30 og gange med 17 = 73517 per år fra du er 60 til du er 67. Fortsetter du f.eks. å jobbe til du er 62 vil du få 151358 i utsatt pensjon, som blir fordelt på de gjenværende 5 år og lagt på toppen av den pensjonen du har rett på nå med 19 års opptjening og med lønnsgrunnlag den lønnen du hadde når du nådde pensjonsalderen på 60 år. Før 1. januar 2011 var det vanlig å bruke lønnsgrunnlaget når en  virkelig gikk av med pensjon. 1/1 2011 ble Lov om foretakspensjon endret.

Konklusjon: pensjon fra du er 60 til du er 67: Se forutsetninger ovenfor:
Sjømannspensjon med 11 % tillegget = 298.629,-.
+ NRT Pensjonen 17 år = 73517
Sum pensjon fra du er 60 til 67 = 372.146,-

Pensjonsgrunnlaget for de individuelt avlønnede er deres fast avtalte individuelle lønn, oppad begrenset til 12 G = 985.464,-.
DSO råder dem som har fripoliser fra tariffestede pensjonsordninger fra andre rederi til å kontakte sitt rederi for å få disse fripolisene innarbeidet i NRT ordningen. Dette vil på sikt svare seg for de fleste. Mange har slike pensjonsrettigheter fra tidligere ansettelsesforhold i f.eks. offshore servicerederi eller andre rederi tilknyttet Norges Rederiforbund.

De som var på DSO avtalen per 1. juni 2004 og pr. 1. juni 2004 hadde fylt 50 år, er under en garantiordning som kan gi bedre pensjon enn hva som står i utregningen overfor. For å finne ut om du kommer bedre ut må du be NAV om en serviceberegning over hva din alderspensjon (og uførepensjon (skal være samme beløp)). Denne personlige pensjonen skal tillegges et såkalt AFP beløp på kr. 1770 x 12 = 21240 + 1G ( 75641). Blir denne AFP + 1G pensjonen høyere enn NRT pensjonen så har en rett på denne i stedet for NRT pensjonen. Husk på at alle arbeidsgiverfinansierte pensjonsytelser kommer til fradrag med fullt beløp i denne pensjonsytelsen.

På riggsiden har dere også fra 1. juli 1999 tjent opp rett til pensjon ved siden av Folketrygden etter fylte 67 år. Den blir beregnet av forsikringsselskapet og skal gi med 30 års opptjening 60 % pensjon beregnet av pensjonsgrunnlaget som for ditt vedkommende er på kr. 664.617,-. kr.  60% blir: 398770. Det trekkes fra i beregningen en av forsikringsselskapet beregnet Folketrygdpensjon. Differansen her må da deles på 30 og ganges med antall opptjeningsår etter 1. juli 1999. En gang i året skal dere få en oversikt fra forsikringsselskapet på hvor mye dere har tjent opp her.

Ekstrainfo:

NB: Fra 1. januar 2011 er det nå blitt valgfritt fleksibelt uttak av NRT tjenestepensjonen. Det betyr bl.a. at for de som velger å jobbe videre etter at de er blitt 60 (f.eks til de er 65), kan velge å ta ut NRT pensjonen f.eks. fra de er 65 til de er 72. Nordea gir så langt ikke sjømannen anledning til å ta ut all NRT pensjonen fra en er f.eks 64 til en er 67. De krever at det skal være 7 års uttak. DNB aksepterer at den enkelte har valgfrihet. Aløle må huske på at de må gi melding til forsikringsselskapet når de ønsker å begynne å få utbetalinger fra NRT pensjon

Gå inn på www.pts.no for å se mer om Sjømannspensjonen. F.eks. er det aldersbestemte tillegget for dem som er født i 1949 til 51 på 14 %. 8% for dem som er født i 1955 til 59. Gå inn på nav.no for å se mer om Ny og Gammel Folketrygdpensjon. Les i overenskomsten om pensjon. Den finner dere ved å gå inn på min side på www.sjooff.no.

NY Folketrygd. «Alle» som har fylt 62 år kan fra 1. januar 2011 ta ut NY Folketrygd. Men husk på at pensjonen da blir vesentlig lavere enn om du venter med å ta den ut. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er viktig at den enkelte også ser på hva han totalt har i pensjon fra en er 67 og på livstid før en ber om å få ut Ny Folketrygd før en er 67 år. Les mer på din side på NAV.NO

Sjømannspensjonen vil ikke bli vesentlig påvirket som følge av at en også kan ta ut Ny Folketrygd mellom 62 til 67. Hva som skjer på sikt kan ingen i dag vite.  Arbeidsdepartementet har nå sendt ut til høring et forslag til mandat som skal brukes av de som skal jobbe videre med sjøfolks pensjon på lang sikt. Norsk Sjøoffisersforbund regner med å være deltager i denne gruppen.

Skrevet av Rune Larsen Røine, DSO