Populære innlegg

9 oktober, 2012 Publisert av admin Publisert i Nyheter

Heldags samarbeidsm

Torsdag 27 september ble avholdt årlig heldags samarbeidsmøte mellom bedriften og fagforeningene (Safe, IE, DSO og Lederene) på Edvard Grieg Hotell i Bergen.

Heldags samarbeidsmøte skal avholdes en gang i året, og er ment å være et forum for å oppdatere bedrift og foreninger på hva som rører seg, og problemstillinger som bør diskuteres.

 

For bedriftens del er dette en kanal for å oppdatere foreningene på status i de forskjellige avdelingene i Odfjell, samt å ta opp saker de ønsker å diskutere med foreningene.

For fagforeningene sin del gir klubbene en status for den enkelte klubb, samt pågående saker, utfordringer og tilbakemeldinger gjennom året.

 

Det skal avholdes et kortere samarbeidsmøte hvert kvartal og neste møte er satt til 6. desember. Her tas det opp saker som er kommet opp siden forrige møte, samt oppsummering av avsluttede saker, samt eventuelle løpende saker.

Send gjerne inn forslag til saker du ønsker at vi skal ta opp i god til før dette.

 

Tilstede på møtet:

Fra Bedriften:                                        Fra Fagforeningene:

Hilde Førland – VP HR MODU Geir Frode Nysæter – Leder SAFE i Odfjell
Jannecke Seim – Personalleder MODU Internasjonalt Eivind Endresen – 1 st. nestleder SAFE i Odfjell
Trond Guldbrandsen – Personalleder MODU Norge Rune Bolstad – kasserer/saksbehandler IE
Lars Århus – Personalleder OD & T Plattformboring Kenneth Hordvik – Leder DSO i Odfjell
Helene Brudeseth – Personalleder Kompetansepool Vidar Høyland – Nestleder i DSO i Odfjell
Ingunn Solbakk– Leder Kompetanse & Opplæring Geir Håbesland – Leder i LEDERNE i Odfjell

 

Hilde Førland åpnet møte med en gjennomgang av Odfjell Drilling’s status i Norge og internasjonalt, kontraktstatus og nybyggprogram.

*Kontraktene i Plattformboring var svært viktige for selskapet og danner grunnlag for ytterligere vekst.

*Det jobbes med flere anbud og mulige Management-avtaler, uten at hun direkte kunne gå inn på hva anbudene omhandlet, men det meldes at det er mye spennende og store muligheter for selskapet fremover.
*Det er planlagt en ny utgave av Intranettet, og blant forbedringer her er muligheter for elektronisk føring av timelister og bedre integrasjon av IT-systemer.
*Det er utarbeidet en Personalhåndbok Offshore både for Norge og Utland som vil legges ut i CMS om kort tid.

*Man ser store muligheter i det nye kontorbygget som skal bygges på Kokstad, både i form av egen vekst, og muligheter for å samle viktig kompetanse på et sted. Bygget skal bygges og drives av Odfjell Eiendom som eget selskap.

*Sykefravær generelt i selskapet er bra, 2,8% for utland, og 3,0% for Norge. Det er imidlertid enkelte uniter som ligger noe høyere.

*Odfjell Drilling som selskap nærmer seg også 40 år nå, og det planlegges en feiring av jubileet.

 

Jannecke Seim gjennomgikk statusen for riggene/drillskipene internasjonalt.

*Det har vært mange nye erfaringer, og på noen områder en svært bratt lærekurve.

*F.eks ved visumordninger som kan ta opptil 6 mnd. varslingsplikt og behandlingstider fra 2-3 uker til flere mnd. innen samme land med de utfordringene dette skaper.

*Videre har kulturforskjeller og ledelsestiler vært en større utfordring en først antatt.

Tiltak har imidlertid fungert, og den nye Personalhåndboken håper man vil bidra i ytterligere grad til en normalisering av forholdene og bredere forståelse for kulturen og måten Odfjell ønsker å operere sine installasjoner.

*Man har nå fått på plass en lønnsmatrise for Utland, som forklarer de forskjellige lønnssystemene og hvorfor det kan være individuelle forskjeller i samme stilling.

*Lønnsoppgjøret 2012 for Utland er ferdigstilt og det generelle tillegget endte på 6 % og noen individuelle justeringer.

 

Trond Guldbrandsen gjennomgikk statusen for DSA, DSB, Innovator og DAB.
*Innovator skal etter planene starte forseilingen til norsk farvann 2 okt. stipulert ankomst Las Palmas 12. des. og ankomst Norge januar 2013. Oppstarten er planlagt til 2 Q 2013.
Pdd. er det ansatt 97 stk. på Innovator og det er fortsatt 68 ubesatte stillinger. I hovedsak Dekk, Boredekk, Derricman, DP, MRO. Materialmann. Det pågår for tiden behandling av de innkommende søknader og ansettelser og tilbakemeldinger på søknader vil bli gjort fortløpende fremover.

*Deep Sea Aberdeen blir underlagt MODU North Sea med Driftsavdeling i UK.
Det er avtalt med BP at 20% av nøkkelpersonalet rekrutteres fra DSS og DSA og minst 40% av mannskapet totalt skal kommer fra DSS og DSA. Rotasjonsordning og avlønning er per.d.d. ikke avklart, og både 2/3 og 3/3 rotasjon er under vurdering.

 

Lars Århus gjennomgikk statusen for den nye operasjonsmodellen plattformboring.

*Crew oppsettene er sendt ut til personalkoordinatorene.

*Det planlegges velkommen til Odfjell møter i oktober og november.
*Njord overtas 1. okt. og tilfører selskapet 94 nye medarbeidere.

*Brage overtas 1. 1.13 og tilfører selskapet 32 nye medarbeidere.
*Etter den siste revideringen viser det seg at 40 personer vil bli overført til K-pool. Dette gjelder 24 boredekksarbeider, 11 DVO/ hjelpearbeidere, 4 riggmekaniker og 1 Subsea.
Overføringen til K-poolen skal være basert på ansiennitet.

*Alle som blir flyttet som følge av ny operasjonsmodell skal nå ha fått beskjed.

*Totalt vil det være 591 ansatte på plattformboring.

 

Helene Brudeseth har overtatt som ny leder for Kompetansepoolen etter Kjell Mikkel Vik. Hun har mange års erfaring fra Archer, og vi ser frem til et godt samarbeid fremover.
Helene gikk gjennom statusen for K-poolen.

*Det er pdd 50 ansatte i poolen, og i tillegg overføres det 40 nye fra plattformboring. *Turnover er i snitt 6 stk. per mnd.

*Det er for 2013 budsjettert med 65 ansatte i K-pool i alle stillingskategorier, og Poolen vil fortsatt være et viktig redskap for å rekruttere og opprettholde aktiviteten i selskapet.

 

Ingunn Solbakk presenterte Competance & Training (kurs) avdelingen og gjennomgikk kursstatusen i selskapet.

*Mange nye kurs. Innholdet i kursene utvikles stadig.

*Det er svært viktig at kursevalueringen leveres da det er et verktøy for avdelingen for å kunne vurdere nytte/innhold i nye og gamle kurs.

*Det er igangsatt nytt Subsea-trainee program for å ivareta selskapets behov for Subsea-kompetanse.

*En E-læringspakke vil være obligatorisk for nyansatte fremover.

Fagforeningene hadde hver sin presentasjon av de enkeltes klubbers status, uløste saker og tilbakemeldinger.

Saker og tilbakemeldinger som gikk igjen var Kurskompensasjon og inngåtte avtaler, bemanning i Ny Operasjonsmodell, manglende DSB landliggeprotokoll, K-pool avtalen, vilkår for DAB-ressursgruppe, mulighet for lærlinger og bedriftens ansvar for å bidra her, arbeidsforhold i internasjonale operasjoner for å nevne noe.